skip to Main Content
Tel: 088-235 3035 | Mail: info@privacyhelder.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Privacy Helder B.V.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot producten en/of diensten die worden aangeboden via de website van Privacy Helder B.V. (www.privacyhelder.nl) of  worden geleverd door Privacy Helder B.V.,  gevestigd aan de Soestdijkseweg zuid 13, 3732 HC, De Bilt. Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73735906, hierna te noemen Privacy Helder B.V.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan de klant zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een dienst of product afneemt via de website van Privacy Helder.

2. Overeenkomsten

2.1 deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van opdrachtgever, van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Privacy Helder B.V. en op alle tussen Opdrachtgever en Privacy Helder B.V. gesloten overeenkomsten en abonnementen. Voor zover Privacy Helder B.V. een individuele offerte uitbrengt of aanbieding doet, is deze vrijblijvend.

2.2 Alle door PRIVACY HELDER B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.

2.3 Privacy Helder B.V. verricht haar dienstverlening op (A) abonnementsbasis. Abonnementen worden afgesloten voor een periode van minimaal 1 jaar, waarna het Abonnement telkens stilzwijgend wordt verlengd met 3 maanden, (B) op basis van opdracht (C) op basis van een eenmalig product.

2.4 Opdrachtgever sluit een Abonnement af via het bestelformulier op de website van Privacy Helder B.V. en door akkoordverklaring op deze algemene voorwaarden. Het Abonnement gaat in op het moment dat de betaling door Privacy Helder B.V. is ontvangen.

2.5 Gelijktijdig met de in het vorige lid bedoelde betaling, geeft Opdrachtgever een doorlopende machtiging af voor de incasso van (telkens) de volledige vooruitbetaling van de volgende maand. Deze incasso geldt tot opzegging van het Abonnement.

2.6 Een eventuele  opzegging  van een Abonnement geschiedt tegen het einde van de abonnementsperiode voor de eerste dag van de volgende kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

3. Inhoud en uitvoering van abonnementen

3.1 Privacy Helder B.V. biedt opdrachtgever op abonnementsbasis een pakket van tools om compliant te worden op het gebied van de AVG en overige relevante wetgeving. De inhoud van de diverse abonnementen wordt nader toegelicht in bijlage 1.

3.2 Klachten omtrent de uitvoering van het Abonnement dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen na het einde van het Abonnement schriftelijk aan Privacy Helder B.V. te worden meegedeeld via info@privacyhelder.nl. , bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de inspanningen van Privacy Helder B.V. gedurende de abonnementsperiode volledig en zonder bezwaar te hebben aanvaard.

3.3 Bij het gebruik van een abonnement is het aantal jaarlijks te besteden uren voor het behandelen van datalekken en/of vragen vastgesteld op 3 uur per abonnement. Voor inzet die het totaal van 3 uur per jaar ter boven gaan geldt een uurtarief van €95 per uur.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op werkzaamheden, ideeën, concepten of resultaten, of rechten van intellectuele eigendom die direct of indirect voortvloeien uit of ontstaan in het kader van het Abonnement, daaronder ook verstaan rechten die zijn ontstaan in samenwerking (hierna: “Intellectuele Eigendomsrechten”), rusten bij Privacy Helder B.V. en blijven daar ook rusten;

4.2 Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Privacy Helder B.V. daartoe bevoegd

4.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van het Abonnement door Privacy Helder B.V. tot stand gebrachte beleidsregels, procedures, werktekeningen, illustraties, en andere onderdelen van de ter beschikking gestelde tools eigendom van Privacy Helder B.V., ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5. Gebruik en licentie

5.1 Onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement heeft voldaan, verkrijgt hij gedurende de abonnementsduur een licentie op het overeengekomen gebruik van hetgeen op basis van het Abonnement wordt gecreëerd, zoals maar niet uitsluitend, beleidsstukken en procedures.

5.2 Onder toegestaan gebruik door Opdrachtgever, valt bijvoorbeeld het gebruik van een door Privacy Helder B.V. gecreëerde privacyverklaring waarmee Opdrachtgever zijn klanten informeert over de wijze van verwerking van hun persoonsgegevens. Het (vervolgens) doen of laten gebruiken van die privacyverklaring door anderen dan Opdrachtgever, valt uitdrukkelijk niet onder toegestaan gebruik.

5.3 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van ontwerpen, heeft Privacy Helder B.V.. recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen jaarlijkse abonnementsbedrag of gedane eenmalige betaling, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Privacy Helder B.V. een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

6. Betaling Abonnement en overige kosten

6.1 Privacy Helder B.V. mag de abonnementsprijzen jaarlijks verhogen. Privacy Helder B.V. meldt prijsverhogingen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingang ervan.

6.2 Betalingen vinden plaats 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Privacy Helder B.V. nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle door Privacy Helder B.V. gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,- excl. BTW;

6.3 Opdrachtgever verricht de aan Privacy Helder B.V. verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten;

7. Ontbinding van de overeenkomst

7.1 Indien één der partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van deze Overeenkomst is die partij in verzuim, nadat de andere partij een redelijke termijn heeft geboden om alsnog na te komen en ook binnen die redelijke termijn niet, niet volledig of niet tijdig wordt nagekomen. In dat geval is de andere partij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een daartoe gericht aangetekend schrijven aan de andere Partij.

7.2 Niettegenstaande het overige bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden; Iedere partij, indien en zodra:

  1. a) de andere partij wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan;
  2. b) aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.
  3. c) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. d) de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst na te komen

8. Verantwoordelijkheid opdrachtgever

8.1 De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk te voldoen aan de verplichtingen die de AVG (of andere relevante wetgeving) aan organisaties stelt.

8.2 De Opdrachtgever dient alle gegevens ter beschikking te stellen of toegankelijk te maken die  nodig zijn voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van de dienst door de Privacy Helder B.V.

8.3 De Opdrachtgever heeft de verplichting om binnen de eigen invloedssfeer maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de (persoons)gegevens te waarborgen. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor een correcte toepassing van gegeven adviezen en eventuele vastgestelde tekortkomingen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Privacy Helder B.V. biedt Opdrachtgever tools en adviezen om compliant te worden op het gebied van privacy. Het is aan Opdrachtgever om deze tools en adviezen te implementeren in zijn bedrijfsvoering. Privacy Helder B.V. geeft geen enkele garantie dat opdrachtgever daadwerkelijk compliant wordt.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Privacy Helder B.V. en door Privacy Helder B.V. bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden, externe kosten of schade die verband houden met het Abonnement, Werkzaamheden op offertebasis of geleverde producten.

9.3 Privacy Helder B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten aanzien van wet en regelgeving, alsmede opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende organen. De verantwoordelijkheid voor het implementeren, up-to-date houden en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen kan nooit worden overgedragen aan de Privacy Helder B.V..

9.4 Privacy Helder B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van de Privacy Helder B.V., dan wel diens ondergeschikten, in een dergelijk geval is Privacy Helder B.V. slechts aansprakelijk voor het jaarbedrag aan abonnementsgelden. Privacy Helder B.V. is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

9.5 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Privacy Helder B.V. voor directe schade uit welke hoofde dan ook meer bedragen dan het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Privacy Helder B.V..

9.6 De aansprakelijkheid van Privacy Helder B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, of schade verband houdende met programmatuur, apparatuur of diensten van derden is uitgesloten.

10. Persoonsgegevens en privacy

10.1 De persoonsgegevens van de Opdrachtgever worden opgenomen in een registratie van Privacy Helder B.V..

10.2 De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en alleen gebruikt voor de eigen administratie en uitvoering van de dienstverlening.

10.3 Privacy Helder B.V. maakt al hetgeen haar bij het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend.

12. Overige bepalingen

12.1 Privacy Helder B.V. mag de Algemene Voorwaarden te allen tijden eenzijdig aanpassen. De meest recente versie is te vinden op de website van Privacy Helder B.V.

12.2 Op alle werkzaamheden van Privacy Helder B.V. is het Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een geschil, is de rechter te Utrecht bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

 

Bijlage 1. Overzicht inhoud Abonnementen

 

Wat regelen wij voor u? Basispakket Abonnement Basis Plus Abonnement Compleet
Een specifieke privacyverklaring V V V
Een op maat gemaakt verwerkingsregister V V V
Een procedure voor het herkennen en eventueel melden van datalekken V V V
Een register voor het vastleggen van datalekken V V V
Een actielijst met praktische aandachtspunten én oplossingen specifiek voor de zorg V V V
Kwartaal nieuwsbrief met relevante ontwikkelingen en oplossingen voor zorg specifieke uitdagingen V V V
Zelfscan voor het beoordelen van verwerkersovereenkomsten V V V
Een audit op basis van een online tool met concrete verbeterpunten en oplossingen X V V
Uw eigen functionaris gegevensbescherming (plus inschrijving) voor al uw vragen en uitdagingen X V V
Eerste hulp bij de afhandeling van Datalekken. Wij verzorgen zowel de melding als de registratie X V V
Audit op locatie met concrete verbeterpunten en aanbevelingen X X V
Vast bedrag maandbedrag maandbedrag
€ 165 € 19,50 € 45

 

 

 

Back To Top