skip to Main Content
Tel: 085-06 06 448 | Mail: info@privacyhelder.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Privacy Helder B.V.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot producten en/of diensten die worden aangeboden via de website van Privacy Helder B.V. (www.privacyhelder.nl) of worden geleverd door Privacy Helder B.V., gevestigd aan de Sint Janslaan 49, 1402 LN, Bussum. Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73735906, hierna te noemen Privacy Helder.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan de klant zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een dienst of product afneemt (via de website) van Privacy Helder.

2. Overeenkomsten

2.1 deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van opdrachtgever, van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Privacy Helder B.V. en op alle tussen Opdrachtgever en Privacy Helder B.V. gesloten overeenkomsten en abonnementen. Voor zover Privacy Helder B.V. een individuele offerte uitbrengt of aanbieding doet, is deze vrijblijvend.

2.2 Privacy Helder B.V. verricht haar dienstverlening op (A) abonnementsbasis, (B) op basis van een opdracht op uurbasis (C) op basis van een eenmalig product of dienst.

3. Inhoud en uitvoering van abonnementen

3.1 Indien de opdracht strekt tot abonnementsdiensten zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.

3.2 Opdrachtgever sluit een Abonnement af via het bestelformulier op de website van Privacy Helder B.V. en door akkoordverklaring op deze algemene voorwaarden. Tevens kan een abonnement worden aangegaan o.b.v. een offerte. Het Abonnement gaat in op het moment dat de betaling door Privacy Helder B.V. is ontvangen.

3.3 Een abonnement wordt aangegaan voor een termijn van twaalf maanden[1], ingaande op de dag van aanvaarding van de overeenkomst. Het abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd met 12 maanden tenzij de opdrachtgever schriftelijk één hele kalendermaand[2] voor het verstrijken van een abonnementstermijn opzegt.

3.5 Indien binnen een abonnement diensten worden geleverd op basis van een fair use principe wordt daaronder verstaan dat er geen harde limiet is gesteld aan het aantal vragen dat gesteld kan worden maar dat Privacy Helder zich het recht voorbehoudt te bepalen dat er onredelijk gebruik van de dienst wordt gemaakt. In dat geval kan Privacy Helder de adviesverstrekking weigeren, zulks ter uitsluitende beoordeling van Privacy Helder.

3.6 Privacy Helder kan het abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen als blijkt, of als er redelijke vermoedens bestaan, dat opdrachtgever derden gelegenheid heeft gegeven om gebruik van het abonnement te maken, zonder enige vorm van schadevergoeding door Privacy Helder.

3.7 Privacy Helder is bevoegd om tijdens de duur van het abonnement eens per kalenderjaar eenzijdig het abonnementstarief te wijzigen.

3.8 Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt brengt de Privacy Helder de Opdrachtgever, uiterlijk één maand voordat de wijziging in werking treedt, op de hoogte van de wijziging. Indien de Opdrachtgever het niet eens is met de gewijzigde vergoeding, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst uitsluitend voor de toekomst schriftelijk te ontbinden vanaf het moment dat de wijziging in werking treedt.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op werkzaamheden, ideeën, concepten of resultaten, of rechten van intellectuele eigendom die direct of indirect voortvloeien uit of ontstaan in het kader van de dienstverlening, daaronder ook verstaan rechten die zijn ontstaan in samenwerking (hierna: “Intellectuele Eigendomsrechten”), rusten bij Privacy Helder B.V. en blijven daar ook rusten;

4.2 Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Privacy Helder daartoe bevoegd

4.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de dienstverlening door Privacy Helder tot stand gebrachte beleidsregels, procedures, werktekeningen, illustraties, en andere onderdelen van de ter beschikking gestelde documentatie eigendom van Privacy Helder, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.4 Onder toegestaan gebruik door Opdrachtgever, valt bijvoorbeeld het gebruik van een door Privacy Helder gecreëerde privacyverklaring waarmee Opdrachtgever zijn klanten informeert over de wijze van verwerking van hun persoonsgegevens. Het (vervolgens) doen of laten gebruiken van die privacyverklaring door anderen dan Opdrachtgever, valt uitdrukkelijk niet onder toegestaan gebruik.

4.5 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van ontwerpen, heeft Privacy Helder recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen jaarlijkse abonnementsbedrag of gedane eenmalige betaling, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Privacy Helder B.V. een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5. Betalingsvoorwaarden en overige kosten

5.1 Alle door Privacy Helder gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.

5.2 Privacy Helder zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.

5.3 Betalingen vinden plaats 30 dagen na factuurdatum.

5.4 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Privacy Helder nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

5.5 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd met €10 administratiekosten zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alle door Privacy Helder B.V. gemaakte (incasso)kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,- excl. BTW;

5.6 Opdrachtgever verricht de aan Privacy Helder verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

5.7 Het is Privacy Helder toegestaan opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Dit is bij afname van een abonnement altijd het geval. Het is Privacy Helder tevens toegestaan de aanvang van werkzaamheden uit te stellen tot het moment van betaling door opdrachtgever.

7. Ontbinding van de overeenkomst

7.1 Indien één der partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een Overeenkomst is die partij in verzuim, nadat de andere partij een redelijke termijn heeft geboden om alsnog na te komen en ook binnen die redelijke termijn niet, niet volledig of niet tijdig wordt nagekomen. In dat geval is de andere partij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een daartoe gericht aangetekend schrijven aan de andere Partij.

7.2 Niettegenstaande het overige bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden; Iedere partij, indien en zodra:

  1. a) de andere partij wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan;
  2. b) aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.
  3. c) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. d) de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst na te komen

8. Verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer

8.1 Privacy Helder zal de Opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.2 De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk te voldoen aan de verplichtingen die de AVG (of andere relevante wetgeving) aan organisaties stelt.

8.3 De Opdrachtgever dient alle gegevens ter beschikking te stellen of toegankelijk te maken die nodig zijn voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van de dienst door de Privacy Helder.

8.4 De Opdrachtgever heeft de verplichting om binnen de eigen invloedssfeer maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van (persoons)gegevens te waarborgen. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor een correcte toepassing van gegeven adviezen en eventuele vastgestelde tekortkomingen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Privacy Helder biedt Opdrachtgever producten en adviezen om compliant te worden op het gebied van privacy. Het is aan Opdrachtgever om deze producten en adviezen te implementeren in zijn bedrijfsvoering. Privacy Helder geeft geen enkele garantie dat opdrachtgever daadwerkelijk compliant wordt.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Privacy Helder en door Privacy Helder bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden, externe kosten of schade die verband houden met een Abonnement, Werkzaamheden op offertebasis of geleverde producten.

9.3 Privacy Helder B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten aanzien van wet- en regelgeving, alsmede opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende organen. De verantwoordelijkheid voor het implementeren, up-to-date houden en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen kan nooit worden overgedragen aan de Privacy Helder B.V..

9.4 Privacy Helder B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Privacy Helder B.V., dan wel diens ondergeschikten. Privacy Helder B.V. is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

9.5 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Privacy Helder B.V. voor directe schade uit welke hoofde dan ook meer bedragen dan het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Privacy Helder.

9.6 De aansprakelijkheid van Privacy Helder B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie, of schade verband houdende met programmatuur, apparatuur of diensten van derden is uitgesloten.

9.7 De aansprakelijkheid van Privacy Helder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Privacy Helder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Privacy Helder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Privacy Helder in staat is adequaat te reageren.

10. Persoonsgegevens en privacy

10.1 De persoonsgegevens van de Opdrachtgever worden opgenomen in een registratie van Privacy Helder B.V..

10.2 De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en alleen gebruikt voor de eigen administratie en uitvoering van de dienstverlening.

10.3 Privacy Helder B.V. maakt al hetgeen haar bij het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend.

10.4 Indien Privacy Helder bij de uitvoering van de Opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens aan Privacy Helder zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Privacy Helder niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Privacy Helder over te dragen.

12. Overige bepalingen

12.1 Privacy Helder mag de Algemene Voorwaarden te allen tijden eenzijdig aanpassen. De meest recente versie is te vinden op de website van Privacy Helder.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.

12.3 Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Privacy Helder en Opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

12.4 Privacy Helder kan de in de overeenkomst omschreven rechten en verplichtingen aan een derde overdragen. Indien een dergelijke overdracht geschiedt anders dan in het kader van een overdracht van de onderneming, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij het een overdracht van een geldvordering op de Opdrachtgever zoals bepaald in artikel 5.4 betreft.

12.5 Klachten omtrent de dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen na het einde de werkzaamheden schriftelijk aan Privacy Helder te worden meegedeeld via info@privacyhelder.nl. , bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de inspanningen van Privacy Helder volledig en zonder bezwaar te hebben aanvaard.

12.5 Op alle werkzaamheden van Privacy Helder B.V. is het Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een geschil, dan zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

[1] Voor WeSeeDo geldt een termijn van één maand.

[2] Voor abonnementen o.b.v. offerte gelden afwijkende opzegtermijnen die in de overeenkomst worden benoemd.

Back To Top