skip to Main Content
Tel: 085-06 06 448 | Mail: info@privacyhelder.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN WeSeeDo abonnement

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot WeSeeDo abonnementen die worden aangeboden via de website van Privacy Helder (www.privacyhelder.nl) gevestigd aan de Sint Janslaan 49, 1402 LN, Bussum. Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73735906, hierna te noemen Privacy Helder.

1.2 Onder afnemer wordt verstaan de klant zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een dienst of product afneemt (via de website) van Privacy Helder .

1.3 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.

2. Overeenkomsten

2.1 deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van afnemer, van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Privacy Helder en op alle tussen Afnemer en Privacy Helder gesloten overeenkomsten en abonnementen. Voor zover Privacy Helder een individuele offerte uitbrengt of aanbieding doet, is deze vrijblijvend.

2.2 Alle door PRIVACY HELDER gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.

2.3 Privacy Helder  verricht haar dienstverlening op abonnementsbasis. Abonnementen worden afgesloten voor een periode van minimaal 1 maand, waarna het Abonnement telkens stilzwijgend wordt verlengd met 1 maand.

2.4 Afnemer sluit een Abonnement af via het bestelformulier op de website van Privacy Helder  en door akkoordverklaring op deze algemene voorwaarden. Het Abonnement gaat in na het inzenden van het de aanvraag.

2.5 Een eventuele  opzegging  van een Abonnement geschiedt tegen het einde van de abonnementsperiode voor de eerste dag van de volgende kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Abonnementen kunnen alleen per hele maanden worden afgesloten en opgezegd.

3. Inhoud, gebruik en uitvoering van abonnementen

3.1 Privacy Helder  biedt afnemer op abonnementsbasis een licentie op de WeSeeDo beeldbellen applicatie met onbeperkt gebruik.

3.2 Privacy Helder  levert voornamelijk diensten die communicatie op afstand mogelijk maken al dan niet met video, beelden en geluid. Deze diensten hebben over het algemeen het karakter van gestandaardiseerde SaaS-diensten en verlopen mede via netwerkverbindingen, waaronder internet, en apparatuur die buiten de controle van Privacy Helder  staan. Privacy Helder  is niet aansprakelijk voor het niet tot stand komen van of correct functioneren van communicatie te wijten aan factoren buiten haar controle, maar spant zich in voor optimale beschikbaarheid en werking van haar diensten en/of programmatuur.

3.3 Afnemer zorgt voor het functioneren van zijn hard en software, configuratie, randapparatuur, benodigde licenties en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de diensten en/of programmatuur van Privacy Helder . Afnemer draagt het risico van selectie van de door Privacy Helder  te leveren zaken, goederen en/of diensten en neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen van waaraan de prestatie van Privacy Helder  dient te voldoen, juist en volledig en tijdig zijn

3.4 Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan Privacy Helder  of haar klanten bij het gebruik van de diensten en/of programmatuur van Privacy Helder . Afnemer dient zich te onthouden handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan de systemen van Privacy Helder  of haar klanten. Privacy Helder  heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Afnemer tot de diensten en/of programmatuur voor onbepaalde tijd op te schorten, te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik.

3.5 Privacy Helder  kan zonder voorafgaande toestemming van Afnemer wijzigingen in haar diensten aanbrengen, zelfs indien deze wijziging leidt tot verandering van de bij de Afnemer geldende technische inrichting of procedures. Kosten of schade die hieruit voortvloeit zijn voor rekening en risico van Afnemer. Privacy Helder  is niet gehouden specifiek voor Afnemer bepaalde functionaliteiten of eigenschappen van haar diensten of programmatuur te handhaven, aan te passen of toe te voegen. Privacy Helder  zal Afnemer van wezenlijke wijzigingen in haar diensten en/of programmatuur zo spoedig mogelijk aan Afnemer communiceren.

3.6 Privacy Helder  kan haar diensten en/of programmatuur geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service zonder hierdoor schadeplichtig te worden. Privacy Helder  zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en zo veel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

4. Gebruiksrecht

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde diensten, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Privacy Helder en/of WeseeDo. Afnemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en slechts voor zolang de overeenkomst duurt en het gebruik in overeenstemming is met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wettelijke verplichtingen.

4.2 Afnemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Privacy Helder .

4.3 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Privacy Helder  steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van diensten, apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan Afnemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Afnemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.4 Privacy Helder  mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in haar diensten, programmatuur en documentatie. Privacy Helder  zal Afnemer op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de diensten, programmatuur en documentatie, een en ander naar het oordeel van Privacy Helder

5. Onderhoud en ondersteuning

5.1 Privacy Helder  kan niet garanderen dat de bij haar diensten gebruikte programmatuur volledig foutloos is of zonder storingen of onderbrekingen kan blijven functioneren. Privacy Helder  zal zich echter inspannen om goed onderhoud te leveren aan haar diensten en/of programmatuur voor een optimale gebruikservaring.

5.2 Indien partijen zo zijn overeengekomen verricht Privacy Helder  onderhoud met betrekking tot de in de overeenkomst bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur (het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door Privacy Helder  uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties) na een gedetailleerde melding door Afnemer.

5.3 Na ontvangst van de melding zal Privacy Helder  zich overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van WeSeeeDo  op de door WeSeeDo  te bepalen wijze en termijn aan Afnemer ter beschikking worden gesteld. WeSeedo  is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Afnemer zal zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur en eventuele hulpprogrammatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

5.4 Herstel van fouten geschiedt op een door WeSeeDo  te bepalen locatie en wijze. Privacy Helder  of WeSeeDo zijn nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

5.5 Afnemer zal alle door Privacy Helder  verlangde medewerking aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de programmatuur en het maken van een back-up van alle data. Het onderhoud door Privacy Helder  laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet.

5.6. Het onderhoud kan ook de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de diensten en/of programmatuur omvatten, naar keuze van WeSeeDo. Na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Privacy Helder niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in een voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.

5.7 Indien de dienstverlening van Privacy Helder  op grond van de overeenkomst tussen partijen tevens ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders omvat, zal Privacy Helder  telefonisch, via haar website of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de betreffende diensten en/of programmatuur. Privacy Helder  zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning in een door Privacy Helder  geaccepteerde taal binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens gebruikelijke openingstijden van Privacy Helder .

6. Betaling Abonnement en overige kosten

6.1 Privacy Helder mag de abonnementsprijzen jaarlijks verhogen. Privacy Helder meldt prijsverhogingen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingang ervan.

6.2 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig volledig betaalt, is Afnemer, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd (conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) en is Privacy Helder  direct gerechtigd zonder nadere aankondiging haar dienstverlening op te schorten. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Privacy Helder  de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle advocaatkosten. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Privacy Helder  onverlet, waaronder de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst en/of het staken van de dienstverlening.

6.3 Afnemer verricht de aan Privacy Helder verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Afnemer is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten;

7. Ontbinding van de overeenkomst

7.1 Indien één der partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van deze Overeenkomst is die partij in verzuim, nadat de andere partij een redelijke termijn heeft geboden om alsnog na te komen en ook binnen die redelijke termijn niet, niet volledig of niet tijdig wordt nagekomen. In dat geval is de andere partij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een daartoe gericht aangetekend schrijven aan de andere Partij.

7.2 Niettegenstaande het overige bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden; Iedere partij, indien en zodra:

  1. a) de andere partij wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan;
  2. b) aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.
  3. c) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. d) de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst na te komen
  5. e) WeSeeDo besluit te stoppen met haar dienstverlening of haar platform niet langer via resellers ter beschikking stelt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Afnemer vrijwaart Privacy Helder en door Privacy Helder bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden, externe kosten of schade die verband houden met het Abonnement.

8.2 Privacy Helder is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien de afnemer aantoont dat deze is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van de Privacy Helder  B.V., dan wel diens ondergeschikten, in een dergelijk geval is Privacy Helder slechts aansprakelijk voor het jaarbedrag aan abonnementsgelden. Privacy Helder is in voorkomend geval niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

8.3 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Privacy Helder voor directe schade uit welke hoofde dan ook meer bedragen dan het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Privacy Helder.

8.4 De aansprakelijkheid van Privacy Helder voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, of schade verband houdende met programmatuur, apparatuur of diensten van derden is uitgesloten.

9. Overmacht

9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Privacy Helder  wordt onder meer verstaan: (I) overmacht van toeleveranciers van Privacy Helder , (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Privacy Helder  zijn voorgeschreven, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur, diensten of materialen van derden waarvan het gebruik door Afnemer aan Privacy Helder  is voorgeschreven of waarmee gekoppeld wordt, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatie faciliteiten, (VII) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.

9.2 Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dat wat reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10. Persoonsgegevens en privacy

10.1 De persoonsgegevens van de Afnemer worden opgenomen in een registratie van Privacy Helder.  De afnemer is Verantwoordelijke in de zin van de AVG, PrivacyHelder is Verwerker en WeSeeDo een sub-Verwerker.

10.2 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Privacy Helder  en WeSeeDo voor alle aanspraken van derden/ betrokkenen onder de AVG.

10.3 De gegevens worden niet aan derden doorgegeven behoudens aan WeSeedo voor activatie van het abonnement en alleen gebruikt voor de eigen administratie en uitvoering van de dienstverlening.

10.4 Privacy Helder maakt al hetgeen haar bij het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend.

10.5 Privacy Helder  en WeSeeDo dragen zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen, zulks evenwel slechts indien en voor zover deze gegevens zich binnen de infrastructuur van WeSeeDo bevinden en Privacy Helder  of WeSeeDo daartoe op grond van de geldende privacy wetgeving is gehouden.

10.6 Een verwerkingsovereenkomst waarin aanvullende waarborgen en verplichtingen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van alle overeenkomsten waarbij Privacy Helder  optreedt als aanbieder of leverancier.

11. Overige bepalingen

11.1 Privacy Helder mag de Algemene Voorwaarden te allen tijden eenzijdig aanpassen. De meest recente versie is te vinden op de website van Privacy Helder.

11.2 Op alle werkzaamheden van Privacy Helder is het Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een geschil, is de rechter te Utrecht bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

 

 

Back To Top